+98-21-77357431 – 77326230 – 77324096 – +989123204310

لیست قیمت جعبه پیتزا

جعبه پیتزا – گرافت 530 گرم

آخرین به روز رسانی  1399/10/25 

نوع جعبهاندازه جعبهقیمت خامچاپ تکرنگچاپ دو رنگچاپ چهار رنگحداقل تیراژ
مینی3/7×19/5×203.000 نسخه
تکنفره 233/8×23/5×22/55.000 نسخه
تکنفره 24 (استاندارد)4×23/5×23/53.000 نسخه
دونفره 27 استاندارد4×27×273.000 نسخه
ایتالیایی 303/7×29/2×29/23.000 نسخه
آمریکایی 304/3×30×305.000 نسخه
خانواده 324/1×32×325.000 نسخه
خانواده 344/6×33/4×343.000 نسخه

خط قالب جعبه پیتزا

ابعاد: 3/7×20×20

ابعاد: 3/8×23/5×22/5

ابعاد: 4×23/5×23/5

ابعاد: 4×27×27

ابعاد: 3/7×29/2×29/2

ابعاد: 4/3×30×30

ابعاد: 4/1×32×32

ابعاد: 4/6×33/4×34